HİZMETLERİMİZ

TASDİK VE DENETİM HİZMETLERİ

a. Gelir ve Kurumlar vergisi denetim ve tasdik hizmetleri,

b. Teşvik, vergi indirimi, istisna ve muafiyetlerle ilgili işlemler ve raporlanması,

c. Katma Değer ve Özel Tüketim Vergisi tecil, terkin, iade ve mahsup işlemleri ile tasdik raporlarının hazırlanması,

d. Ayni ve nakdi sermaye artışı işlemleri denetim ve raporlanması,

e. Dernek, tesis, vakıf, kooperatif ve benzeri kurumların muafiyet ve istisna işlemleri ile iktisadi işletmelerinin denetim ve raporlanması,

f. Yatırım teşvik belgesi işlemleri,

g. Kredilere ilişkin tespit işlemleri,

h. Mali tabloların uygunluğu ve hasılat tespit işlemleri,

i. Ham petrol ve ürünlerine ilişkin inceleme ve tespitler,

j. Organize Sanayi Bölgelerinin hesap ve işlemlerinin incelenmesi,

k. Servet ve varlık incelemeleri,

l. Erteleme, taksitlendirme işlemleri,

m. Kamu arazisi tahsis işlemleri tespiti,

n. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile diğer kuruluşlarca Yeminli Mali Müşavirlerce yapılması öngörülen denetim ve raporlama işlemleri,

o. SGK ilişiksiz belgesi için yapılacak incelemeler,

p. Yasa ve diğer düzenlemelerle Yeminli Mali Müşavirler tarafından yapılacağı öngörülen diğer işler.

 

MALİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

a. Sürekli mali danışmanlık

b. Arizi danışmanlık ve standart dışı işlemler

     i. İşlem bazında vergi danışmanlığı,

     ii. Hile denetimi ve soruşturmalar,

     iii. Sosyal Güvenlik Mevzuatına dair işlemler.

c. Kontrol ve revizyon işlemleri

     i. Tasdik harici özel amaçlı kontroller ve sayımlar,

     ii. Tasdik dışı vergi işlemlerinin revizyonu,

d. Firma muhasebe sistemlerinin kurulması

     i. Genel muhasebe sistemi,

     ii. Maliyet muhasebesi sistemi,

     iii. Yönetim muhasebesi ve raporlama,

     iv. İç kontrol sistemlerinin kurulması,

     v. UFRS uygulamaları

 

VERGİ İHTİLAFLARINDA ÇÖZÜM HİZMETLERİ

a. Uzlaşmalar

b. Düzeltme işlemleri

c. Vergi incelemeleri