SİRKÜLER

07 Nisan 2018  --- 6 Nisan 2018 Tarih ve 30383 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7104 Sayılı “KDV Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”la getirilen yenilikler.

02 Ocak 2018 --- 2018 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlenen Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar.

28 Eylül 2017 --- (KDV Tevkifat Oranı Değişikliği) 27.09.2017 Tarih ve 30193 Sayılı Resmî Gazete’de 14 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

4 Şubat 2017 --- 3 Şubat 2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) ve (IV) sayılı listelerde yer alan bazı mallarda uygulanan özel tüketim vergisi oranının belirlenmesine ilişkin 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.

4 Şubat 2017 --- 3 Şubat 2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan; mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına, indirimli orana tabi işlemlerde iade edilecek verginin alt sınırının tespitine ilişkin 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

4 Şubat 2017 --- 3 Şubat 2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan; Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan bazı kağıtlara ilişkin damga vergisi oranının belirlenmesine ilişkin 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

27 Ocak 2017 --- 27.01.2017 Tarih ve 29961 Sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ‘da belirtilen 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikler ve ilaveler.

28 Aralık 2016 --- VUK'ta yer alan, 2016 yılında uygulanan maktu had ve tutarların yeniden değerleme oranında arttırılmasıyla ilgili, 27.12.2016 tarih ve 29931 sayılı R.G.'de yayımlanan, 476 sıra numaralı VUKGenel Tebliği

30 Aralık 2015 ---  Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik (Belgeleme) Zorunluluğu Getirilmesi ile İlgili 459 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği.

 

29 Aralık 2015 ---  e-Arşiv Uygulaması İle İlgili 464 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği.

 

28 Ağustos 2015 --- Vergi Mükelleflerine Elektronik Ortamda Tebligat Yapılması 

 

30 Eylül 2017 --- Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları” (YN ÖKC) kullanma mecburiyeti ile ilgili hükümleri ihtiva eden içeren 30 Eylül 2017 Tarih ve 30196 Sayılı Resmi Gazete’de 483 no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

8 Mart 2017 --- 6824 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda belirtilen 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanundaki düzenlemeler

 

24 Şubat 2017 --- 2017 yılı SGK Destek Primi tespitine ilişkin 06.02.2017 Tarihli ve 2017/9865 Sayılı Kararnamenin Eki

07 Ocak 2017 --- 01.01.2017 tarihinden itibaren uygulanacak asgari geçim indirimi tutarları.

07 Ocak 2017 --- 01.01.2017 - 31.12.2017 tarihleri arasında uygulancak asgari ücret ve yasal kesintileri.

31 Ekim 2016 --- 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki ücretler için, 26/10/2016 tarihli ve 6753 sayılı Kanunla 193 sayılı Kanuna eklenen geçici 86ncı maddenin uygulamasına ilişkin açıklamalar 

19 Ağustos 2016 --- 6728 sayılı Yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanundaki 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikler

15 Ağustos 2016 ---  6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu'nun yürürlüğe girmesi

02 Haziran 2014 --- Muhasebe Birimleri Tarafından Yapılacak İşlemler.

 

15 Mayıs 2014 --- İşçi Özlük Dosyalarının Önemi Ve Bulunması Gereken Evraklar

 

15 Nisan 2014 --- Kar dağıtımı ile ilgili Türk Ticaret Kanunu hükümleri.

 

01 Mayıs 2014 --- Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği.

 

14 Nisan 2014 ---435 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği.

 

12 Mart 2014 ---Bir emekli ve yardım sandığının, Vakıf üyelerinden vefat edenlerin mirasçılarına ölüm yardımı, üyelerin kendilerine tam maluliyet yardımı...